Wie zijn we

Onze website is: https://modista-fashion.nl, dit is de enige website die wij hebben. Je bent zelf verantwoordelijk voor het shoppen via de juiste link bij Modista.

Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Modista zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Zowel Modista als de consument erkennen de juridische geldigheid van elektronische communicatie, zoals tevens bepaald in Europese regelgeving. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten ontlenen bij toekomstige bestellingen.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat de consument de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Er gelden andere voorwaarden voor de sale-producten . Alle aanbiedingen en offertes van Modista zijn vrijblijvend. Modista behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder maar niet uitsluitend wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Getoonde en/of verstrekte samples en modellen, alsmede opgaven van kleuren, maten, en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal, websites of social media van Modista zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van de consument door Modista. Zolang Modista de bestelling niet aan de consument heeft bevestigd, is er geen overeenkomst tot stand gekomen.

Modista behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren. Van een dergelijke weigering wordt de consument al dan niet met opgaaf van reden op de hoogte gesteld. Een eventuele reeds gedane betaling wordt in dat geval uiteraard teruggestort op de rekening van de bank waarvan de bestelling afkomstig is. Door bij ons te vestellen ontstaat een rechtsgeldige koopovereenkomst waarop betaling dient te voldoen.

Aansprakelijkheid

Modista is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Modista zal alleen een beroep doen op deze uitsluiting van de aansprakelijkheid indien en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Betaling

Er is sprake van wanbetaling indien 21 dagen na het sluiten van de overeenkomst het factuurbedrag niet of niet niet geheel is voldaan. De consument wordt dan schriftelijk gemaand het gehele, dan wel resterende bedrag per omgaande te voldoen. Indien het bedrag niet binnen 14 dagen na ontvangt van de aanmaning is voldaan is Modista gerechtigd het te vorderen bedrag vermeerderd met minimaal €40,- te incasseren, dit overeenkomstig het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, of de overeenkomst te ontbinden.

Reviews en reacties

Als bezoekers reviews en/of reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactie formulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren

Jouw gegevens

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail. Deze gegevens worden veilig bewaard.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Mocht je willen dat wij je gegevens verwijderen stuur dan een e-mail naar klantenservice@modista-fashion.nl of stuur een whatsapp bericht. Je ontvangt van ons altijd een bericht terug met de bevestiging van het verwijderen van je gegevens.